• 15 czerwca 2024

Karta charakterystyki (SDS) to niezbędny dokument, który służy do informowania pracowników i personelu zajmującego się bezpieczeństwem o tym, jak należy bezpiecznie obchodzić się z substancjami chemicznymi, ich używać, przechowywać i usuwać. Karta charakterystyki zawiera również przegląd wszelkich środków potrzebnych w razie wypadku lub incydentu.

Do czego służy karta charakterystyki?

Karta charakterystyki jest podstawą zarządzania chemikaliami i ma kluczowe znaczenie dla zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy. Jest to główne źródło informacji dla pracodawców i pracowników, które przedstawia zagrożenia związane z chemikaliami oraz ryzyko, jakie stanowią one dla ludzi i naszego środowiska, a także środki kontroli ryzyka.

dokument

Punkty karty charakterystyki

Sekcja 1 - Identyfikacja określa substancję chemiczną w karcie charakterystyki, a także zalecane środki niezbędne do jej zabezpieczenia. Zawiera również podstawowe informacje kontaktowe dostawcy.

Sekcja 2 - Identyfikacja zagrożeń obejmuje zagrożenia związane z substancją chemiczną i odpowiednie ostrzeżenia związane z tymi zagrożeniami.

Sekcja 3 - Skład / informacja o składnikach określa składnik zawarty w produkcie wskazanym w karcie charakterystyki, w tym zanieczyszczenia i dodatki stabilizujące. Ta sekcja zawiera informacje o substancjach, mieszaninach i wszystkich chemikaliach, w przypadku których zastrzeżono tajemnicę handlową.

Rozdział 4 – Informuje jakiej pomocy powinny udzielić nieprzeszkolone osoby udzielające pomocy osobie, która była narażona na działanie substancji chemicznej.

Sekcja 5 - Środki przeciwpożarowe - zawiera zalecenia dotyczące zwalczania pożaru spowodowanego przez substancję chemiczną, w tym odpowiednie techniki gaszenia, sprzęt i zagrożenia chemiczne związane z pożarem.

Rozdział 6 - Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska zawiera zalecenia dotyczące właściwej reakcji na wycieki lub uwolnienia substancji, w tym praktyki dotyczące powstrzymywania i czyszczenia w celu zapobiegania lub minimalizowania narażenia ludzi, mienia lub środowiska. Może również zawierać zalecenia rozróżniające reakcje w przypadku dużych i małych wycieków, jeśli objętość wycieku ma znaczący wpływ na zagrożenie.

Sekcja 7 - Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich przechowywanie - zawiera wytyczne dotyczące praktyk bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi i warunków bezpiecznego ich przechowywania ich.

Sekcja 8 - Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej wskazuje techniczne środki kontroli i środki ochrony indywidualnej (ŚOI), które można zastosować w celu zminimalizowania narażenia pracownika.

Sekcja 9 - Właściwości fizyczne i chemiczne - określa właściwości fizyczne i chemiczne związane z substancją lub mieszaniną.

Sekcja 10 - Stabilność i reaktywność opisuje zagrożenia związane z reaktywnością substancji chemicznej oraz informacje dotyczące stabilności chemicznej. Ta sekcja jest podzielona na 3 części: reaktywność, stabilność chemiczna i inne.

Sekcja 11 - Informacje toksykologiczne podaje informacje dotyczące skutków toksykologicznych i zdrowotnych. Obejmuje to drogi narażenia, powiązane objawy, ostre i przewlekłe skutki oraz liczbowe pomiary toksyczności.

Sekcja 12 - dostarcza informacji umożliwiających ocenę wpływu chemikaliów na środowisko w przypadku uwolnienia ich do środowiska.

Rozdział 13 - zawiera wytyczne dotyczące właściwych praktyk usuwania, recyklingu lub regeneracji chemikaliów, lub ich pojemników, a także bezpiecznych praktyk obsługi.

Sekcja 14 - zawiera wytyczne dotyczące informacji dotyczących transportu drogowego, lotniczego, kolejowego lub morskiego niebezpiecznych chemikaliów.

Sekcja 15 - wymienia przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla produktu, które nie są wymienione nigdzie indziej w karcie charakterystyki.

Sekcja 16 – wskazuje, kiedy sporządzono kartę charakterystyki lub kiedy dokonano ostatniej zmiany. Karta charakterystyki może również wskazywać, gdzie wprowadzono zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Top