• 15 czerwca 2024

1 czerwca 2015 upłynął termin, kiedy producenci, dystrybutorzy i importerzy musieli i zaktualizować wszystkie karty charakterystyki i etykiety do nowego formatu.

Zmiana klasyfikacji zagrożeń chemicznych i komunikacja

Jeśli chodzi o klasyfikację, producenci, importerzy i dystrybutorzy musieli zmienić klasyfikacji chemikaliów. Oznaczało to zebranie i przegląd odpowiednich danych związanych z substancją chemiczną. Zidentyfikowanie zagrożeń zdrowotnych i fizycznych związanych z chemikaliami. Określić stopień zagrożenia. Ten ostatni krok był nowym obowiązkiem klasyfikatorów chemikaliów. Oprócz informacji czy substancja chemiczna jest niebezpieczna, czy nie, należy również informować o powadze zagrożenia.

Harmonogram przyjęcia

1 grudnia 2013 r. - była to data, do której pracodawcy muszą przeszkolić pracowników w zakresie odczytywania kart charakterystyki i etykiet. 1 czerwca 2015 r. to data, po której producenci i importerzy musieli przeklasyfikować karty oraz wyprodukować / zaktualizować etykiety w formacie GHS i karty charakterystyki. 1 grudnia 2015 r. do tego dnia należało pozbyć się starych zapasów ze starymi etykietami. Każda karta charakterystyki musi zostać określona przy użyciu spójnych nagłówków w określonej 16-sekcyjnej kolejności. Nowy standard informowania o zagrożeniach, który został zmieniony w celu dostosowania do Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych, nakłada na producentów i importerów chemikaliów obowiązek oceny i klasyfikacji niebezpiecznych chemikaliów, które produkują lub importują pod względem fizycznym i zdrowotnym zagrożeń.

Odpowiedzialność użytkownika końcowego substancji chemicznej za zaktualizowane karty charakterystyki

chemia

Zatem jeśli używasz mieszanin chemicznych w swoim zakładzie, dostarczenie niektórych kart charakterystyki jest twoim obowiązkiem. Po otrzymaniu kart charakterystyki należy je zachować w zakładzie i udostępnić pracownikom do zbadania. Pracodawcy polegający na kartach charakterystyki dostarczonych przez producenta, importera lub dystrybutora nie ponoszą odpowiedzialności za ich dokładność, o ile akceptują kartę charakterystyki w „dobrej wierze”. Pracodawcy powinni zgłaszać brakujące informacje w karcie charakterystyki producentowi chemikaliów lub dystrybutorowi. Jeśli pracodawca zdecyduje się przeprowadzić własną klasyfikację substancji chemicznej pod względem zagrożeń zgodnie z regułą HazCom, to pracodawca będzie odpowiedzialny za dokładność karty charakterystyki.

Nowe karty charakterystyki

Kiedy karta charakterystyki dotrze do zakładu pracy, osoba odpowiedzialna za program informowania o zagrożeniach powinna ją przejrzeć i porównać ze starą kartą charakterystyki. Szukaj wszelkich nowo zidentyfikowanych zagrożeń, zmian w klasyfikacji zagrożeń, zmian w zalecanych metodach bezpiecznej pracy i środków ochrony indywidualnej (PPE), a także wszelkich innych ważnych aktualizacji. Zanotuj wszelkie różnice, które trzeba będzie przekazać pracownikom lub zaktualizować w swoim pisemnym programie informowania o zagrożeniach. Na przykład, jeśli substancja chemiczna, której używają twoi pracownicy, została niedawno sklasyfikowana jako drażniąca dla skóry i zalecane są rękawice przy jej stosowaniu, natychmiast rozpocznij proces uzyskiwania niezbędnych środków ochrony indywidualnej i szkolenia pracowników, którzy używają tej substancji chemicznej. Nowy system obowiązuję we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w większości państw europejskich takich jak Ukraina, Rosja czy Serbia lub Mołdawia.

Top