• 3 marca 2024

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła szczegóły dotyczące swojej centralnej bazy danych, która została upoważniona na mocy dyrektywy ramowej Unii Europejskiej (UE) w sprawie odpadów (WFD). Baza danych substancjiwzbudzających obawy wwyrobach jako takich lub w produktachzłożonych (SCIP) jest obecnie w fazie rozwoju i ma na celu dostarczanie informacji o obecności substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w wyrobie na etapie odpadu w jego cyklu życia.

Ta baza danych stwarza nowe obowiązki i wymagania dla dostawców wyrobów zawierających substancje wzbudzające obawy.

Kto musi dostarczać informacje do bazy danych SCIP?

Istnieją trzy grupy dostawców wyrobów, którzy muszą dostarczać informacje do bazy danych SCIP, gdy obowiązki powiadamiania wejdą w życie 5 stycznia 2021 r:

  • Producenci i montażyści z UE.
  • Importerzy z UE.
  • Dystrybutorzy artykułów z UE, a także inne podmioty wprowadzające artykuły na rynek UE.

Grupy te będą zobowiązane do przekazywania różnych danych do SCIP, gdy będzie on w pełni operacyjny, w tym

  • Informacje identyfikacyjne.
  • Nazwa, zakres stężeń i lokalizacja SVHC w wyrobie.
  • Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania wyrobu.

Posiadacze ceł wprowadzający na rynek UE wyroby zawierające SVHC w stężeniu przekraczającym 0,1% wag. muszą również przekazywać informacje do bazy danych SCIP. W tym momencie większość artykułów znajdujących się obecnie na rynku nie przekracza tego progu, ale posiadacze ceł mogą również dobrowolnie przekazywać dodatkowe informacje.

Wraz z uruchomieniem wstępnej grupy testowej użytkowników i towarzyszącymi warsztatami dla zainteresowanych stron zaplanowanymi na listopad 2019 r., prototypowa wersja bazy danych SCIP ma zostać uruchomiona na początku 2020 r.

Cele bazy danych SCIP

ECHA określiła trzy główne cele bazy danych SCIP:

  1. Zmniejszenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w UE. Zostanie to częściowo osiągnięte poprzez wspieranie zastępowania substancji wzbudzających obawy w wyrobach znajdujących się na rynku UE.
  2. Udostępnienie informacji usprawniających operacje przetwarzania odpadów w UE.
  3. Zapewnienie organom UE możliwości monitorowania stosowania substancji potencjalnie niebezpiecznych w wyrobach. Będą one również w stanie podejmować odpowiednie działania w całym cyklu życia wyrobów, w tym na etapie odpadów.

Baza danych SCIP będzie wspierać bezpieczną gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostarczając podmiotom zajmującym się odpadami więcej informacji na temat substancji niebezpiecznych w przetwarzanych przez nie odpadach oraz przyczyniając się do lepszego ponownego wykorzystania i recyklingu dzięki "oczyszczonemu" strumieniowi materiałów.

Zapewniając większą przejrzystość w zakresie obecności substancji niebezpiecznych, konsumenci będą również mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące kupowanych produktów.

Platforma zgodności Assent pomaga firmom usprawnić gromadzenie danych z łańcucha dostaw w celu wspierania różnych działań ograniczających ryzyko. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Assent do zarządzania danymi w łańcuchu dostaw, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Top