• 30 stycznia 2023

Karty charakterystyki to dokumenty sporządzane przez producentów chemikaliów klasyfikowanych jako substancje niebezpieczne. Obowiązek sporządzenia karty charakterystyki i przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1907/2008, w skrócie REACH. Rozporządzenie określa, w jakich przypadkach należy wystawić kartę i co powinno się w niej znajdować. Ważne jest, aby zrozumieć, że karty charakterystyki odnoszą się wyłącznie do substancji niebezpiecznych, a nie ogólnie do wszystkich chemikaliów. Nie ma obowiązku sporządzania karty charakterystyki, jeśli nie są one sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne.

Dla kogo ważne są karty charakterystyki?

Każdy z nas jest konsumentem chemii. Każdego dnia mamy do czynienia z niebezpiecznymi środkami, takimi jak środki dezynfekujące. W przypadku niebezpiecznych produktów używanych do celów domowych, producent musi umieścić na etykiecie produktu wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania tego produktu. Nie ma jednak obowiązku sprzedaży produktu wraz z kartą charakterystyki. Inaczej wygląda sytuacja z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych w firmach (niezależnie od tego, czy produkt kupowany jest na własne potrzeby np. do czyszczenia, czy do celów produkcyjnych). Tu producent „chemii” musi przedłożyć kartę charakterystyki wraz z substancją, która jest sprzedawana. Konsument substancji (firma, która kupiła substancję i stosuje ją) musi otrzymać od producenta kartę charakterystyki substancji i informacje o jej zastosowaniu.

dokument

W przypadku substancji stosowanej jako składnik produktu końcowego, producent musi wziąć pod uwagę skład chemiczny substancji i zaaranżować go zgodnie z wymogami prawnymi dla wytwarzanych przez siebie produktów. Dyrektywy nowego podejścia, w tym dyrektywa 2009/48 / WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, dyrektywa RoHS 2 (2011/65 / B) oraz dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, wyrobów i sprzętu (93/42 / EWG), wyraźnie zabraniają stosowania niektórych substancji w zabawkach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wyrobach medycznych. Zakaz dotyczy na przykład ftalanów, szeregu metali ciężkich, w tym kadmu i rtęci oraz PBB (polibromowany bifenyl) i innych. Oprócz zakazów używania niektórych substancji, producenci zabawek i innych rodzajów produktów muszą umieszczać informacje o reakcjach alergicznych na swoich produktach (lub w swojej dokumentacji). Stosowanie kart charakterystyki jest wymagane przy nadawaniu oznakowania CE produktom podlegającym dyrektywom europejskim.

Tłumaczenie

Tłumaczenie kart charakterystyki produktu wymaga olbrzymiej wiedzy co do języka technicznego danego kraju. Dlatego warto wybrać biura, które specjalizują się w tłumaczeniach technicznych szerokiej gamy dokumentów. Doświadczony specjalista będzie mógł szybko i sprawnie wykonać wszystkie niezbędne prace, dzięki czemu będziesz miał dokładne tłumaczenie paszportu technicznego, który w razie potrzeby będzie mógł zostać poświadczony notarialnie.

Karta charakterystyki to specjalna dokumentacja sporządzana przez producentów chemikaliów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Jej obecność jest niezbędna dla wszystkich dystrybutorów takich towarów, w tym produktów importowanych. W związku z tym przed importem takich substancji do naszego kraju (lub przed ich eksportem za granicę) konieczne jest skorzystanie z usług tłumaczenia dokumentacji technicznej. Tłumaczenia powinny być najwyższej jakości i najdokładniejsze, ponieważ wszelkie terminy, skróty i złożone konstrukcje gramatyczne są tu kluczowe dla bezpieczeństwa prawnego. Gotowy dokument ma być w pełni zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i standardami europejskimi i światowymi. Po przetłumaczeniu dokument można poświadczyć notarialnie.

Top