• 3 marca 2024

W dniu 6 stycznia 2021 r. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłosiła nowe ograniczenia dotyczące substancji na mocy amerykańskiej ustawy o kontroli substancji toksycznych z 1976 r. (TSCA). Ustawa ta jest podstawowym prawem dotyczącym zarządzania chemikaliami w Stanach Zjednoczonych, które reguluje produkcję, import, dystrybucję, stosowanie, uwalnianie i usuwanie nowych i istniejących chemikaliów w handlu amerykańskim. Od 8 marca 2021 r. ostateczne przepisy sekcji 6(h) wymagają, aby firmy identyfikowały obecność pięciu nowych substancji objętych ograniczeniami w swoich produktach i informowały o tym swoich klientów na rynku amerykańskim.

Każda firma działająca w USA lub prowadząca sprzedaż do USA jest objęta zakresem TSCA i podlega karom egzekucyjnym. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować grzywną w wysokości 50 000 USD dziennie za każde naruszenie, a nawet karą więzienia. Firmy, które nie prowadzą działalności w USA lub nie sprzedają bezpośrednio do USA, nie są objęte zakresem TSCA; nie oznacza to jednak, że nie będą miały wymagań. Podobnie jak w przypadku rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), firmy objęte zakresem będą potrzebowały pomocy swoich globalnych łańcuchów dostaw, aby spełnić swoje wymagania.

Dalszy wpływ TSCA

Nowo ograniczone substancje są szeroko stosowane w różnych branżach. Są to:

  • Fenol, izopropylowany fosforan (3:1) (PIP 3:1).
  • Eter dekabromodifenylowy (dekaBDE).
  • 2,4,6-tris(tert-butylo)fenol (2,4,6-TTBP).
  • Heksachlorobutadien (HCBD).
  • Pentachlorotiofenol (PCTP).

Nowe przepisy wymagają szczegółowych informacji o składzie, a firmy objęte ich zakresem będą angażować swoich dostawców w celu uzyskania informacji. Dostawcy z siedzibą w UE dla firm prowadzących działalność w USA mogą spodziewać się pilnych wniosków o dane w celu spełnienia wymogów TSCA.

Firmy nie mogą polegać na istniejących danych, aby spełnić nowe obowiązki. Tylko jedna substancja z nowej grupy, decaBDE, może zostać zidentyfikowana podczas działań regulacyjnych podejmowanych w celu spełnienia wymogów rozporządzenia REACH lub dyrektywy UE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS).


Dowiedz się więcej o nowych wymaganiach TSCA - i dlaczego firmy powinny przygotować się na przyszłe zmiany - w naszym webinarium, Zbieranie brakujących danych w celu dotrzymania nowych terminów TSCA.

Wyświetl webinarium


Dlaczego warto raportować substancje TSCA?

Stany Zjednoczone to największa gospodarka na świecie, w której działa ponad 575 000 producentów i która stanowi znaczną pulę potencjalnych klientów dla dostawców z UE. Terminowe odpowiedzi na wnioski o dane stanowią wartość dodaną dla firm, które chcą rozszerzyć swoją bazę klientów w USA. Zmiany w TSCA są największym rozszerzeniem wymagań dotyczących zgodności produktów od lat i będą przedmiotem zainteresowania w dającej się przewidzieć przyszłości.

Szybka realizacja wniosków o dane jest ważna dla zgodności z TSCA, ponieważ amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wyznaczyła agresywne terminy dla firm objętych zakresem. Wrzesień 2021 r. to najnowszy termin dla producentów, ponieważ w marcu ogłoszono 180-dniowe opóźnienie w egzekwowaniu PIP 3:1. W styczniu 2022 r. zasady zostaną rozszerzone i będą miały zastosowanie również do dystrybutorów.

Pozostawia to firmom niewiele czasu na spełnienie wymagań. Firmy w UE powinny być świadome presji wywieranej na ich amerykańskich klientów, aby nie dać się zaskoczyć prośbom o dane. Ułatwianie klientom przestrzegania TSCA chroni i wzmacnia relacje biznesowe oraz reputację firmy, a także może być głównym czynnikiem zabezpieczającym przyszłe kontrakty.

Rozwiązanie Assent w zakresie ograniczeń TSCA

Assent automatyzuje zaangażowanie dostawców i usprawnia proces gromadzenia i zarządzania danymi, dzięki czemu firmy mogą szybko spełnić wymagania prawne i oczekiwania klientów. Zobacz, dlaczego Moduł Ograniczeń TSCA firmy Assent jest najlepszym rozwiązaniem do zarządzania nowymi wymogami TSCA. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące TSCA lub Assent, skontaktuj się z nami już dziś.

Top