• 25 maja 2024

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wydała ostatnio ostateczne orzeczenie w sprawie bezpiecznego stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS). Zakazuje ona firmom wprowadzania na rynek w USA produktów zawierających długołańcuchowe PFAS w powłokach powierzchniowych bez przeglądu regulacyjnego i zatwierdzenia.

Orzeczenie zostało wydane na podstawie ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA) i obejmuje normy przeglądowe dla kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i sulfonianu perfluorooktanu (PFOS), dwóch najczęściej stosowanych kwasów w tej grupie substancji. Zakazuje ona firmom produkowania, przetwarzania lub importowania produktów zawierających PFAS w przypadkach użycia, które mogłyby szkodzić środowisku lub mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, chyba że uzyskają one wyraźną ocenę i zgodę EPA.


Dowiedz się, jak szybko pozyskać dane o substancjach PFAS z Twojego łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniu Assent Reporting & Data Solution.


Poruszanie się po planie działania dotyczącym PFAS

Ostateczne orzeczenie zostało wydane jako część planu działania PFAS. Przyjęty w lutym 2019 r., plan łączy wiele agencji amerykańskich w celu zidentyfikowania i uregulowania szkodliwych przypadków użycia grupy substancji. Chociaż substancje mogą występować w szerokim zakresie typów produktów, ogólnie wpływa na firmy, które wytwarzają produkty w ramach następujących kategorii:

  • Wosk narciarski
  • Dywaniki i tapicerka
  • Meble
  • Elektronika
  • Sprzęt gospodarstwa domowego

Wszelkie produkty z tych kategorii, które zawierają pewne substancje chemiczne PFAS (w tym PFOS i PFOA) nie mogą być dłużej wytwarzane, importowane, produkowane lub sprzedawane w USA bez wyraźnych badań, przeglądu i zatwierdzenia w celu zidentyfikowania i rozwiązania wszelkich związanych z nimi zagrożeń.

Program wprowadza szeroki zakres rozwiązań krótko- i długoterminowych, zapewniając firmom media, badania i komunikację ryzyka w celu lepszego zrozumienia, identyfikacji i zarządzania negatywnymi przypadkami użycia. Oprócz uzupełniającego wniosku dotyczącego regulacji długołańcuchowych PFAS w powłokach powierzchniowych (do którego odnosi się niniejsze ostateczne orzeczenie), EPA wydała:

  • Wstępne ustalenia dotyczące regulacji PFAS w wodzie pitnej.
  • Zatwierdzone metody dokładnego testowania.
  • Wytyczne dotyczące rozwiązywania problemu zanieczyszczeń wód gruntowych.
  • 4,8 mln USD na sfinansowanie nowych badań nad wykorzystaniem PFAS w rolnictwie.
  • Zawiadomienie o zaangażowaniu społeczeństwa do zgłaszania uwag na temat włączenia PFAS do wykazu uwalniania substancji toksycznych.

Ostateczne orzeczenie w sprawie długołańcuchowych PFAS w powłokach powierzchniowych jest ostatnią z tego długiego ciągu inicjatyw.

Co to oznacza dla Państwa Firmy

Orzeczenie to ma szeroki wpływ na światowych producentów elektroniki i urządzeń. W przeszłości, firmy wysyłające towary do Kalifornii lub Unii Europejskiej (UE) mogły uzyskać pewne dane dotyczące PFAS w celu spełnienia wymogów Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) oraz innych stanowych i regionalnych przepisów dotyczących dostępu do rynku, takich jak rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) w sprawie przekształcenia w zakresie POP oraz kalifornijska ustawa o bezpiecznej wodzie pitnej i egzekwowaniu przepisów dotyczących substancji toksycznych z 1986 r. (Proposition 65).

Jednakże powyższe regulacje albo ograniczają stosowanie do bezpiecznego progu, albo stwarzają wymóg dołączania do produktów etykiet ostrzegawczych. Tylko firmy posiadające pełną przejrzystość w zakresie składu swoich produktów będą w stanie szybko ocenić swój łańcuch dostaw pod kątem wszelkich części zawierających PFAS i zapewnić sobie zatwierdzenie w odpowiednim czasie.


Oceniając swoje ryzyko w ramach wszelkich wymogów dotyczących substancji niebezpiecznych, należy uzyskać pełne ujawnienie materiałów dla każdego produktu wprowadzanego na rynek.


Firmy wprowadzające produkty na rynek UE mają dodatkowy obowiązek uzyskania danych dotyczących PFAS. Rozporządzenie UE w sprawie przekształcenia TZO jest jednym z 70 wymogów dotyczących dostępu do rynku, na których skupiają się unijni urzędnicy odpowiedzialni za egzekwowanie prawa w ramach rozporządzenia UE w sprawie nadzoru rynku. Oprócz stworzenia scentralizowanej bazy danych, rozporządzenie to daje urzędnikom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa UE możliwość dzielenia się informacjami w całym spektrum regulacyjnym dla wszelkich artykułów wprowadzanych na rynek UE.

Platforma Assent Compliance może pomóc Państwu w zdobyciu danych potrzebnych do określenia, które z Państwa produktów są objęte ostatecznym orzeczeniem EPA w sprawie długołańcuchowych PFAS w powłokach powierzchniowych. Dysponujemy również doświadczeniem w zakresie regulacji prawnych, aby pomóc Państwu dotrzymać kroku szerokim priorytetom regulacyjnym w miarę ich rozwoju i dojrzewania w ramach tych przepisów.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś.

Top