• 22 marca 2023

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. Dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów jest ostatnim z szeregu środków na przestrzeni lat, których celem jest zajęcie się międzynarodowym handlem niebezpiecznymi chemikaliami. Rozporządzenie potwierdza zobowiązanie Unii do zapewnienia właściwej kontroli handlu i stosowania niebezpiecznych chemikaliów, w oparciu o zasadę, że powinno przyczyniać się do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poza jej granicami, a także wewnątrz

Rozporządzenie

Rozporządzenie „PIC” w sprawie zgody na import czy eksport chemikaliów po uprzednim poinformowaniu ( UE nr 649/2012 ) wdraża konwencję rotterdamską w UE. Konwencja ta jest wielostronnym traktatem promującym wspólną odpowiedzialność i wspólne wysiłki w międzynarodowym ruchu niebezpiecznych chemikaliów w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed potencjalnymi szkodami. Umożliwia krajom monitorowanie i kontrolowanie eksportu i importu niektórych niebezpiecznych chemikaliów, odrzucanie i / lub nakładanie określonych warunków na eksport. UE nakłada na eksporterów niektórych niebezpiecznych chemikaliów obowiązek powiadomienia wyznaczonego organu krajowego przed wywozem poza UE. Eksporterzy z UE są również zobowiązani do corocznego zgłaszania rzeczywistego tonażu niebezpiecznych chemikaliów. Zgłaszanie i raportowanie jest ułatwione dzięki narzędziu informatycznemu ePIC, którego obsługą zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów ( ECHA ). Eksporterzy niebezpiecznych chemikaliów spoza UE wymienionych w załączniku III do konwencji rotterdamskiej muszą również powiadomić o wywozie tych chemikaliów do UE. Importer UE musi co roku zgłaszać rzeczywisty tonaż tych importowanych chemikaliów w ePIC, a także przestrzegać zobowiązań prawnych REACH i CLP.

eksport

Obowiązki powiadamiania

Eksporter spoza UE chemikaliów wymienionych w załączniku III do konwencji rotterdamskiej (również wymieniony w załączniku I część 3 rozporządzeń dotyczących wywozu importowego) ma obowiązek przedłożyć powiadomienie o wywozie w swoim kraju. Następnie ten zwraca się do ECHA w imieniu Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody. ECHA udziela odpowiedzi i powiadamia nadzór odpowiedniego państwa członkowskiego UE o imporcie.

Obowiązki sprawozdawcze

Do 30 marca każdego roku wszyscy importerzy chemikaliów z UE wymienionych w załączniku I do rozporządzenia w sprawie importu wywozowego informują o rzeczywistej ilości:

a) substancji chemicznych wymienionych w rozporządzeniu;

b) wymienić mieszaniny zawierające takie substancje w stężeniu, które powoduje obowiązek oznakowania na mocy CLP niezależnie od obecności jakichkolwiek innych substancji;

c) wymienić wyroby zawierające substancje wymienione w części 2 lub 3 załącznika I w postaci nieprzereagowanej, lub mieszaniny zawierające takie substancje w stężeniu, które wyzwala obowiązek oznakowania zgodnie z CLP niezależnie od obecności jakichkolwiek innych substancji. W przypadku importerów podstawowe przepisy dotyczące chemikaliów przemysłowych to rozporządzenia REACH i CLP.

PIC reguluje import i eksport bardzo niebezpiecznych chemikaliów między Unią Europejską a krajami trzecimi oraz wdraża globalną konwencję rotterdamską w UE. Wywóz tych chemikaliów nie może mieć miejsca, dopóki kraj przyjmujący nie zostanie o tym poinformowany. W niektórych przypadkach wymagana jest „wyraźna zgoda” kraju przywozu. Nowe rozporządzenie jest zgodne z rozporządzeniem REACH oraz przepisami dotyczącymi klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Jest również zgodny z Globalnie Zharmonizowanym Systemem klasyfikacji i oznakowania. Wprowadza stałe ramy czasowe dla wszystkich podmiotów na wykonanie ich zadań, podczas gdy poprzednie rozporządzenie miało różne terminy dla wywozu i importu.

Top