• 30 stycznia 2023

W dniu 5 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiona baza danych Substancje wzbudzające obawy w wyrobach, jako takie i w przedmiotach złożonych (Produkty) (SCIP). Przedsiębiorstwa działające w Unii Europejskiej (UE) muszą przekazywać dane w przypadku wprowadzania wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) powyżej progu 0,1% wagowo (w/w).

Wyzwalacz sprawozdawczy dla wyrobów objętych zakresem rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) pochodzi obecnie z listy kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), ale wymagania dotyczące danych dla bazy danych SCIP, wynikające z ramowej dyrektywy UE w sprawie odpadów (RDW), różnią się znacznie od wymagań rozporządzenia REACH.

Wymogi rozporządzenia REACH a obowiązki sprawozdawcze bazy danych SCIP

Z punktu widzenia przedsiębiorstw najistotniejsza różnica między rozporządzeniem REACH a dyrektywą ramową UE dotyczy wymogów w zakresie danych dla przedsiębiorstw objętych zakresem rozporządzenia, co przedstawiono na poniższym wykresie:

Wymagania dotyczące danych dla bazy danych SCIP są bardziej złożone niż te zawarte w rozporządzeniu REACH i wymagają znacznej ilości informacji z łańcucha dostaw. Na przykład dokumentacja SCIP musi zawierać dane dotyczące substancji, a także informacje o przedsiębiorstwie i wyrobach. Dane dotyczące substancji obejmują substancje referencyjne, zakresy stężeń i kategorie mieszanin, natomiast inne pola danych wymagają podania numerów artykułów, kodów TARIC, identyfikacji materiałów, identyfikatorów osób prawnych i innych.

Baza danych wymaga również deklaracji dla wyrobów na każdym poziomie procesu produkcyjnego. Dokumentacja dla obiektów zawierających jeden lub więcej artykułów musi zawierać odnośniki do dokumentacji dla każdego artykułu niższego poziomu, w którym SVHC są zawarte w danym obiekcie, podczas gdy rozporządzenie REACH wymaga pojedynczej deklaracji na poziomie produktu macierzystego.


Dowiedz się, jak skutecznie zgłaszać do bazy SCIP w naszym przewodniku "Building an Effective SCIP Database Program".


Cele bazy danych SCIP

Celem bazy SCIP jest zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych poprzez wspieranie stosowania substancji zastępczych w artykułach wprowadzanych do UE. Baza danych będzie wykorzystywana przez kolejne podmioty przetwarzające odpady w celu uzyskania ważnych informacji potrzebnych do zapewnienia sobie ochrony podczas procesu przetwarzania odpadów. Umożliwi ona również władzom monitorowanie stosowania substancji niebezpiecznych w produktach i określanie odpowiednich działań w odniesieniu do tych produktów w całym okresie ich życia, w tym na etapie odpadów.

Głównym celem rozporządzenia REACH jest ochrona społeczeństwa i środowiska oraz zachęcanie do zastępowania substancji niebezpiecznych stosowanych w produkcji towarów. Rozporządzenie to w dużym stopniu koncentruje się na etapie produkcji, czyli na momencie, w którym artykuł trafia na rynek, i ma niewielki lub żaden wpływ na końcowe zastosowanie produktów.

Przedsiębiorstwa objęte zakresem

Wymagania RDW Unii Europejskiej dotyczące bazy danych SCIP mają wpływ na prawie wszystkie firmy, które produkują lub sprzedają w Europie produkty zawierające substancje SVHC powyżej progu. Następujący dostawcy wyrobów muszą przekazywać informacje do ECHA:

  • Producenci i monterzy z UE.
  • Importerzy z UE.
  • Dystrybutorzy wyrobów w UE i inni uczestnicy łańcucha dostaw wprowadzający wyroby na rynek.

W przypadku firm spoza UE sprzedających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowiązek raportowania do bazy danych SCIP spoczywa na pierwszym zarejestrowanym importerze. Importerzy będą wymagać danych dotyczących łańcucha dostaw od swoich partnerów spoza UE, aby spełnić ten wymóg.

Producenci artykułów używanych w interesie obrony lub bezpieczeństwa narodowego mogą być zwolnieni z tego obowiązku na podstawie decyzji poszczególnych państw członkowskich. Dystrybutorzy, którzy nie zmieniają produktu lub artykułu, który zawiera ważną dokumentację SCIP od producenta lub importera, nie mają obowiązku składania sprawozdań. Ponadto nie są objęci nim sprzedawcy detaliczni, którzy sprzedają produkty bezpośrednio konsumentom.

Rozporządzenie REACH zawiera szereg zróżnicowanych wymagań. Na przykład firmy importujące do UE ponad tonę metryczną substancji muszą zarejestrować tę substancję w celu jej zastosowania. Przedsiębiorstwa importujące mniejszą ilość nie mają obowiązku rejestracji, ale muszą przestrzegać zasad dotyczących zezwoleń i ograniczeń określonych w rozporządzeniu REACH.

W określonych sytuacjach firmy mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienia, a niektóre zwolnienia są przyznawane bez rejestracji. Więcej informacji na temat zwolnień z rozporządzenia REACH można znaleźć tutaj.

Jak może pomóc Assent
Oprogramowanie Assent automatyzuje zarządzanie danymi dotyczącymi łańcucha dostaw, umożliwiając firmom bardziej efektywne spełnianie wymogów raportowania bazy danych SCIP. Platforma Assent Compliance wykorzystuje programowe podejście oparte na przepływie pracy, aby zaangażować łańcuch dostaw i zidentyfikować wyroby zawierające substancje SVHC oraz pobrać dane wymagane do złożenia dokumentacji SCIP. Platforma integruje się, aby zapewnić firmom realną opcję składania dokumentacji przez stronę trzecią. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Assent może pomóc Państwa firmie, prosimy o kontakt pod adresem info@assentcompliance.com.

Top