• 3 marca 2024

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała włączenie ołowiu metalicznego (CAS 7439-92-1) do załącznika XIV rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), co oznacza, że będzie on podlegał obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Oczekuje się, że włączenie to nastąpi 2 maja 2022 r. i będzie stanowiło duże wyzwanie dla producentów, ponieważ substancja ta jest szeroko stosowana w wielu różnych podstawowych zastosowaniach przemysłowych, takich jak produkcja szkła, akumulatorów i wyposażenia fabryk. W związku z tym, że przewidywana data włączenia do rozporządzenia szybko się zbliża, oto jak można się przygotować, aby uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw poprzez osiągnięcie zgodności z rozporządzeniem REACH.

Dlaczego ołów zostanie włączony do rozporządzenia?

Ołów niepokoi ECHA już od jakiegoś czasu. W czerwcu 2018 r. znalazł się on na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w ramach REACH ze względu na jego klasyfikację jako substancji działającej szkodliwie na rozrodczość, co oznacza, że może on potencjalnie negatywnie wpływać na płodność i rozwój potomstwa. Ze względu na jego powszechne zastosowanie w produkcji, ECHA uznała ten metal za priorytet. ECHA szacuje, że ponad 90% całkowitej ilości metalu ołowiowego produkowanego i/lub importowanego do UE znajdzie się w proponowanym zakresie wymagań autoryzacyjnych.


Aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu rozporządzenia REACH na Twoją firmę, pobierz nasz eBook.

Pobierz teraz


Dlaczego warto już teraz przygotować się do zmian?

Ze względu na powszechne stosowanie ołowiu, które będzie wymagało autoryzacji ECHA, zmiana ta będzie miała znaczące konsekwencje dla producentów. Przewidywane umieszczenie ołowiu na liście autoryzacji będzie wymagało od użytkowników wystąpienia do ECHA o autoryzację lub poszukiwania zamiennika. Każda z tych opcji może zająć sporo czasu, dlatego już teraz należy rozpocząć przygotowania do zmian.

Obecnie zużycie ołowiu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przekracza 1 milion ton metrycznych rocznie. Na przykład 84% ołowiu wykorzystuje się w bateriach. Ołów zawierają również wyroby wyciskane i walcowane oraz amunicja.

Zrozumienie procesu składania wniosków o autoryzację

Ubieganie się o autoryzację może być skomplikowane. Po pierwsze, firmy muszą zrozumieć, czy planowane przez nie zastosowanie ołowiu nie podlega istniejącym zwolnieniom. Muszą również odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje technologia zastępcza lub substytucyjna.

Po określeniu przez producenta dokładnego zastosowania substancji, odpowiedzi na pytanie o dostępne substytuty lub technologie zastępcze oraz zidentyfikowaniu uczestników łańcucha dostaw, którzy powinni być zaangażowani w dyskusje na temat strategii łagodzenia skutków lub stopniowego wycofywania, firma musi powiadomić ECHA. Agencja przejmie i poprowadzi wnioskodawcę przez pozostałe etapy przygotowawcze, jeśli uzna, że wniosek jest ważny.

Następnie Komisja Europejska zajmie się wnioskiem, a wnioskodawca zostanie zaproszony na przesłuchanie i dyskusję. W przypadku odrzucenia wniosku przez Komisję, wnioskodawca ma 18 miesięcy na zastosowanie się do decyzji. Jeśli kończy się zezwolenie, ale wymagane jest dalsze stosowanie substancji, sprawozdanie z przeglądu musi zostać dostarczone co najmniej 18 miesięcy przed terminem ważności zezwolenia.

Obecne okresy przejściowe zostaną utrzymane

Pomimo ogromnej liczby spodziewanych wniosków o udzielenie zezwolenia, ECHA potwierdziła, że nie zaproponuje odstępstw od harmonogramów stosowanych w przypadku innych pozycji listy zezwoleń. Od daty wpisania ołowiu na Listę Autoryzacji, będzie obowiązywał 18-, 21- lub 24-miesięczny okres przejściowy, w zależności od złożoności i zakresu zastosowań i łańcuchów dostaw. Standardem jest 18-miesięczny okres przejściowy, natomiast dłuższe okresy przejściowe są ustalane na podstawie oczekiwanej złożoności, liczby oczekiwanych wniosków o autoryzację oraz odpowiedniego wpływu na branże. W przypadku ołowiu producenci mogą spodziewać się najprawdopodobniej 24-miesięcznego okresu przejściowego ze względu na złożoność i znaczenie wpływu na łańcuch dostaw.

W przeciwieństwie do innych substancji, w przypadku ołowiu nie będzie okresu przeglądu wstępnego. Nie jest to typowe, ale w tym przypadku istnieją szeroko dostępne dane dotyczące tej substancji.

Agencja wyjaśniła również, że ołów nie będzie objęty art. 58 ust. 2 rozporządzenia REACH, ponieważ nie ma dowodów na to, że odesłanie do innych wytycznych regulacyjnych mogłoby kiedykolwiek ustanowić wystarczająco bezpieczne ograniczenie dla zastosowań ołowiu. Dotyczy to przede wszystkim baterii; ECHA stwierdziła, że nie jest w stanie uzyskać wystarczającej wiedzy na temat wpływu przyszłego rozporządzenia w sprawie baterii, aby zastosować ogólne wyłączenia.

Jak te ramy czasowe wpłyną na Ciebie?

Umieszczenie ołowiu metalicznego na liście autoryzacji będzie miało znaczące konsekwencje dla producentów. W przypadku każdego wniosku o dalsze stosowanie, należy stworzyć i przygotować wnioski o autoryzację lub zastosować bądź opracować technologie zastępcze. Obie te opcje wymagają znacznych nakładów czasu i siły roboczej, dlatego już teraz należy rozpocząć przygotowania do zmian.

Złożeni producenci potrzebują dogłębnej wiedzy na temat wykorzystania ołowiu w ich łańcuchu dostaw. Aby dotrzeć do źródeł składu produktu, konieczne są znormalizowane, zweryfikowane i użyteczne dane, które wykraczają poza bezpośrednich dostawców. W następnej części omówimy, w jaki sposób można uzyskać taki wgląd w swój łańcuch dostaw, aby zachować zgodność z przepisami i utrzymać zaufanie klientów.

Jak można zacząć przygotowywać się do tej zmiany?

Aby zrozumieć, w jaki sposób nowa pozycja na liście dopuszczonych do obrotu wpłynie na złożone procesy produkcyjne, potrzebny jest dostęp do wiarygodnych danych o ołowiu w łańcuchu dostaw. Ręczne śledzenie i pozyskiwanie tych informacji wymaga ogromnego wysiłku ze strony producentów o globalnych łańcuchach dostaw, a ponadto istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w tej metodzie. Platforma do zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw automatyzuje ten proces, zapewniając szybkość i dokładność. Obecni klienci Assent już korzystają ze zbierania istotnych informacji dotyczących metalicznego ołowiu, ponieważ podlega on obowiązkowi raportowania w większości głównych kontekstów regulacyjnych.

Wnioskowanie o autoryzację lub zastąpienie ołowiu w łańcuchu dostaw wymaga wiedzy na temat miejsc jego występowania. Automatyzacja procesów zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw pozwala na uzyskanie takich informacji z głębi łańcucha dostaw, gdzie ukryte są zagrożenia dla firmy. Automatyzacja nabiera jeszcze większego znaczenia, jeśli koncentrujemy się na pełnym ujawnianiu istotnych informacji lub podobnych metodach raportowania - zrozumienie dokładnego kontekstu stosowania ołowiu oraz skutków ubocznych technologii zastępczych jest czasochłonne i pracochłonne.

Platforma Assent Supply Chain Sustainability pomaga złożonym producentom usprawnić i odświeżyć proces gromadzenia danych dotyczących łańcucha dostaw w celu zapewnienia zgodności produktu i zrównoważonego rozwoju w ciągle zmieniającym się i wymagającym środowisku regulacyjnym. Dzięki tej platformie można zajrzeć znacznie głębiej w łańcuch dostaw niż kiedykolwiek wcześniej, aby odkryć ukryte zagrożenia. Dogłębne dane umożliwiają dokładne raportowanie zgodności z przepisami, co pozwala zarządzać reputacją i unikać kar regulacyjnych. Platforma Assent oferuje ogólnofirmowy wgląd w zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami w całym globalnym łańcuchu dostaw, dzięki czemu można śmiało wchodzić na nowe rynki. Ponadto Assent zapewnia aktualizacje i wskazówki ekspertów, aby pomóc producentom dostosować się do zmian w przepisach.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem info@assent.com.

Top